Przedszkole nr 73
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 73 > Menu Podmiotowe > Przedmiot działalności > Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

  Drukuj
 

1 . Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy.

 

2. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania  przedszkolnego określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

3. Celem wychowania przedszkolnego jest:

 

 1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych

     potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

 2) budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się
     w tym, co dobre i co złe;

 3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie  

     w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

 4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach

     z dziećmi i dorosłymi;

 5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci 

     o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

 6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach   

     i grach sportowych;

 7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz  
     rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla

     innych;

 8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności

     wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

 9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy

     rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;   

    10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości,

     aktywności i samodzielności, a także kształtowanie ich wiadomości i umiejętności, które

     są ważne w edukacji szkolnej.

 
 
Wprowadził Pietrzak Beata (Przedszkole nr 73) 14-12-2012
Aktualizujący Pietrzak Beata (Przedszkole nr 73) 09-12-2013
Zatwierdzający Wasilewska Małgorzata (Przedszkole nr 73) 11-12-2013
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-12-2013
Liczba odwiedzin: 678
Rejestr zmian