Przedszkole nr 73
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 73 > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Kompetencje

Kompetencje

  Drukuj
 

1)      Dyrektor przedszkola:


a) kieruje działalnością placówki  i reprezentuje ją na zewnątrz,

b) sprawuje nadzór pedagogiczny,

c) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

d) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

e) organizuje pomoc  psychologiczno – pedagogiczną, współpracuje w tym zakresie z:

- rodzicami uczniów,

- poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

- placówkami doskonalenia nauczycieli,

- innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,

- organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

f) realizuje uchwały Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

g) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym  przedszkola zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować  administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki, współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia  nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych, 

h) stwarza warunki działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,  wychowawczej, opiekuńczej (po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców,

i) występuje w obronie nauczyciela, którego uprawnienia zostały naruszone,

j) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

 

2) Dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy dzieci w przypadkach

    określonych w statucie.

   

3) Dyrektor jako kierownik zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników                  

    nie będących nauczycielami decyduje w sprawach:

 

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników; przyznawania nagród

    oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły lub placówki;

b) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

    w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dlanauczycieli oraz pozostałych   

    pracownikówszkoły lub placówki; 

 

4) Dyrektor  szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Rodzicami.

  

2)      Rada Pedagogiczna

 

1) Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

2) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w Przedszkolu.

   

3) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Przedszkola.

 

4) W ramach kompetencji stanowiących Rada Pedagogiczna:

 

a) bierze udział w planowaniu i  organizowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej,

b) przeprowadza dwa razy w roku analizę realizacji planowych zadań oraz dokonuje oceny wyników pracy z wychowankami w poszczególnych oddziałach,

c) podejmuje  uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów wychowawczo-pedagogicznych,

d) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e) uchwala statut przedszkola,

f) podejmuje uchwały w sprawach skreśleń z listy dzieci przyjętych do przedszkola.

 

5) Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 

a) organizacje pracy przedszkola w tym tygodniowy rozkład pracy,

b) przydział  nauczycieli i dzieci do poszczególnych oddziałów,

c) projekt planu finansowego placówki,

d) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,

   

6) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

7) Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu  prowadzącego:

 

a) o odwołanie z funkcji dyrektora,

b) o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dyrektorowi.


8) Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a zebrania są  protokołowane.


9) Szczegółowe zasady pracy Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej obowiązujący w przedszkolu.

      3) Rada Rodziców

1)W przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

2) Rada Rodziców jest organem społecznym.

 

3) Kadencja Rady Rodziców trwa rok.

 

4) W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału.

 

5) Do kompetencji Rady Rodziców należy :

 

a) występowanie do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, z wnioskami i  opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki,

b) opiniowanie projektów rocznego planu finansowego oraz  perspektywicznego planu rozwoju placówki,

c) wyrażanie opinii w sprawie skreślenia dziecka z listy dzieci przez dyrektora,

   

6) wyrażanie opinii w sprawie podjęcia w placówce działalności przez stowarzyszenie lub organizacje, o których mowa w ustawie.

 

7) Szczegółowe zasady pracy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców.

    

3. Współpraca między organami przedszkola

                  

1)Wszystkie organy przedszkola współdziałają ze sobą; wspierają się wzajemnie w wykonywaniu swoich zadań poprzez:

 

a)  wspólne ustalanie i realizację działań mających na celu dobro wychowanków i podnoszenie jakości pracy przedszkola,

b)  poznanie kompetencji własnych i innych organów określonych w przepisach prawa i w statucie przedszkola,

c)  działanie w  ramach własnych kompetencji;

d)  na bieżąco wymieniają między sobą  informacje dotyczące podejmowanych działań lub decyzji poprzez:

- organizowanie zebrań i posiedzeń zarówno doraźnych jak i planowych,

- indywidualne kontakty,

- przekazywanie informacji na piśmie np. poprzez wywieszanie ich na tablicy ogłoszeń.

 

2) Koordynatorem działania organów przedszkola jest dyrektor, który:

  

a) zapewnia  każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,

b) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach,

c) organizuje spotkania przedstawicieli organów przedszkola.

 

3) Spory pomiędzy organami Przedszkola rozstrzygane są przez Komisję Pojednawczą.

    Komisja Pojednawczą powołuj dyrektor pośród Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

W jej skład wchodzą : po dwóch Przedstawicieli Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz dyrektor jako jej przewodniczący (jeżeli nie jest stroną w konflikcie).

Jeśli  dyrektor jest strona w konflikcie, to na jego miejsce powołany zostaje inny przedstawiciel Rady Pedagogicznej. Strony zwaśnione prezentują swe stanowiska ww. Komisji, a Komisja ustala sposób głosowania rozwiązania problemu. W razie braku porozumienia stanowisko  zajmują przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Na życzenie 80% rodziców w grupie niezadowolonych   z pracy  nauczyciela, mają oni możliwość występowania do Rady Rodziców z wnioskiem o zgłoszenie nauczyciela do oceny.

 
 
Wprowadził Pietrzak Beata (Przedszkole nr 73) 14-12-2012
Aktualizujący Pietrzak Beata (Przedszkole nr 73) 09-12-2013
Zatwierdzający Wasilewska Małgorzata (Przedszkole nr 73) 11-12-2013
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-12-2013
Liczba odwiedzin: 873
Rejestr zmian